Cookie beleid LRC

De website van LRC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Reglement Verenigingswerk

Reglement Verenigingswerk

Reglement Verenigingswerk LRC Leerdam

Een vereniging wordt gedragen door haar leden, ook wel genoemd verenigingswerkers. Zonder verenigingswerkers kan een vereniging simpelweg niet bestaan. Alle verenigingswerkers samen werken aan het versterken van v.v. LRC Leerdam. Leden moeten het gevoel hebben dat de vereniging van hun is. Het gevoel dat ze bij de club betrokken zijn, dat ze zelf een beetje “eigenaar” zijn van de club. Dit stelt ook eisen aan het functioneren van het hoofdbestuur.

Bepaalde (beleid)keuzes dienen helder en eenduidig te zijn, maar ook tijdig, open en volledig naar de leden gecommuniceerd te worden. Daarbij moet ruimte zijn om te discussiëren, waarbij leden en bestuur naar elkaar luisteren. Zo creëert het hoofdbestuur draagvlak onder de leden, krijgen de leden meer binding met de vereniging en hebben beiden de motivatie om aan “hun eigen stukje LRC Leerdam” te werken.

Een aantal jaren geleden heeft onze vereniging en vrijwilligersplan opgesteld dat tijdens de Algemene Leden vergadering van 15 oktober 2018 is goedgekeurd. In dat vrijwilligersplan is opgenomen dat het uitvoeren van verenigingswerk verplicht wordt. In het seizoen 2018-2019 gaan we dit plan (in een nieuwe versie) uitvoeren. Uitgangspunt is dat uit het oogpunt van binding met de vereniging, een bepaalde mate van dienstverlening door de leden als vanzelfsprekend wordt geacht.

Nieuwe spelregel:

Leden en ouders van leden die niet aan hun taken voldoen, ontvangen een factuur.

 • Leden jonger dan 18 jaar: €50,- per lid
 • Leden vanaf 18 jaar: €75,- per lid

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Verenigingswerk: vanzelfsprekende dienstverlening aan je vereniging;
 • Vereniging: Voetbalvereniging LRC Leerdam;
 • Lid/leden: Eenieder die op grond van het lidmaatschap als junior- of senior, al dan niet spelend in één van de door de vereniging in de competitie ingeschreven elftallen, bij de vereniging staat ingeschreven;
 • Dienst: Door de vereniging vastgestelde werkzaamheden, waarbij roosters opgesteld worden. De vereniging verwacht minimaal 3 maal 3 uur verenigingswerk van haar leden;
 • Verenigingsjaar: Periode van 1 juli van enig kalenderjaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar;
 • Commissie: Een orgaan bestaande uit een aantal personen die specifieke werkzaamheden verrichten voor de vereniging;
 • Deelnemer: de persoon die verenigingswerk uitvoert;
 • Verenigingswerker: iemand die zich minimaal 3 maal 3 uur inzet voor de vereniging;
 • Coördinator verenigingswerk: persoon die door het bestuur van de vereniging met organisatorische, administratieve en controlerende zaken met betrekking tot verenigingswerk is belast.

Greep uit de werkzaamheden die onder regeling verenigingswerk vallen

 • Trainen en of begeleiden van een team
 • Scheidsrechter bij jeugd en senioren
 • Deelname aan een van de vele commissies
 • Kantinewerkzaamheden. Bar, keuken, schoonmaakwerk
 • Onderhoud terrein en opstallen, klusavonden
 • Helpen bij organisatie van toernooien en feesten
 • Huismeester, steward, ontvangst van teams

Het rijden van de teams naar uitwedstijden valt niet onder regeling verenigingswerk

Verplichte deelname aan verenigingswerk

Alle leden hebben de verplichting verenigingswerk voor de vereniging uit te voeren.

Niet spelende leden of niet-leden kunnen op vrijwillige basis actief deelnemen aan het verenigingswerk.

Voorkeur verenigingswerk

Leden kunnen hun voorkeur om een bepaalde dienst uit te voeren jaarlijks opgeven via [email protected] .

Wijzigen van verenigingswerk taken

De vereniging gaat er vanuit dat leden met ingang van het nieuwe verenigingsjaar dezelfde diensten zullen verrichten als het jaar daarvoor. Indien een lid een andere voorkeur heeft dient het lid de nieuwe voorkeur uiterlijk 31 juli vóór de start van het nieuwe seizoen door te geven aan de coördinator verenigingswerk. De vereniging zal zo veel mogelijk aan de wensen van de deelnemer tegemoetkomen, doch zal in een voorkomend geval de deelnemer een andere taak toewijzen.

Het toezicht op en de registratie van de diensten die onder verenigingswerk vallen, geschiedt door de commissie waarvoor de diensten worden uitgevoerd.

Aantal uren

Het bestuur stelt het aantal uren vast dat iedere deelnemer zich minimaal beschikbaar moet stellen voor het uitvoeren van verenigingswerk op 3 keer 3 uur gedurende één seizoen.

Berichtgeving verenigingswerk

De leden worden door een commissielid of door de coördinator verenigingswerk, per email of per telefoon op de hoogte gebracht van de verplichte dienst. Wanneer dit per email gebeurt, dient dit minimaal een week van tevoren te gebeuren.

Instructies verenigingswerk

Alle diensten worden uitgevoerd onder begeleiding en of toezicht van een voor die taak verantwoordelijke commissie.

Een lid van de commissie geeft instructies over de te verrichten werkzaamheden. Een lid van de commissie geeft tevens informatie wie het aanspreekpunt voor de deelnemer is.

Vervanging

Is het lid niet in staat om de ingeroosterde taak te vervullen, dan dient deze zelf voor vervanging te zorgen. Het lid meldt diens aanspreekpunt wie de vervanger is. In uiterste noodgevallen kan contact worden gezocht met het aanspreekpunt van de commissie of de coördinator verenigingswerk. Deze kan in bijzondere gevallen helpen met het zoeken naar een vervanger.

Verzuim en nalatigheid

Wanneer een lid niet komt opdagen bij een voor hem of haar ingeroosterde dienst, dan wordt dit door de commissie doorgegeven aan de coördinator verenigingswerk.  Deze verwerkt het verzuim in de administratie en stelt het lid per email of brief op de hoogte van de bijbehorende sanctie.

Het bewust slecht uitvoeren van verenigingswerk valt onder dezelfde noemer.

Sancties bij verzuim

 • 1e verzuim binnen een seizoen

Wanneer een lid voor de eerste keer verzuimt, dan krijgt deze een waarschuwing. De taak dient ingehaald te worden en men zal een extra dienst toegewezen krijgen.

 • 2e verzuim binnen een seizoen

Bij een tweede verzuim stuurt LRC Leerdam een factuur. Wanneer deze niet binnen 14 dagen wordt betaald dan wordt de spelerspas ingetrokken. Overschrijven naar een andere vereniging is in de situatie niet mogelijk.

Vrijstelling

Het is aan het bestuur om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een vrijstelling verenigingswerk. Een verzoek om vrijstelling dient gericht te worden aan de coördinator verenigingswerk via [email protected] .

Nieuwe leden

Op het inschrijfformulier van LRC Leerdam verklaart het kandidaat lid akkoord te gaan met de waarden en normen van LRC Leerdam en zich te conformeren aan het reglement verenigingswerk. Bij aanmelding dient een keuze gemaakt te worden voor de voorkeur van verenigingswerk diensten.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van het bestuur bindend.

 

VERENIGINGWERK DAT DOEN WE MET ELKAAR !!

 

Versie: 12-11-2018


 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!